Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT FOR OTTILIAS HAVE, CARLSBERG BYEN

Generelt

Ordensreglementet gør sig gældende for alle leverandører, medlemmer og besøgende i Ottilias Have.

Medlemmer og gæster er pligtige til at overholde det reglement, som til enhver tid er gældende for Ottilias Have samt eventuelle forbud, restriktioner, direktiver, vejledninger m.v. som offentlige såvel som private myndigheder måtte udstede som er gældende for driften af haven m.v.

De aktiviteter, der afholdes i Ottilias Have, skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Ved salg af mad og drikke, skal Ottilias Have være i besiddelse af et næringsbrev, samt være godkendt af fødevareregionen.

Overtrædelse vil medføre bortvisning fra pladsen.

Åbningstider

Udvalgte hverdage mellem 9.00 – 21.00 (på sigt stræber vi efter at holde haven åben alle hverdage)
Weekender i sommerhalvåret 10.00 – 22.00

Regler for færdsel

For færdsel på området gælder de i færdselsloven indeholdte almindelige bestemmelser.
Aflæsningspladser og ensretning for trafikken skal følges af alle.

Forsikring

Det er frivilligt at komme i Ottilias Have og det eventuelle arbejde som medlemmer eller gæster måtte udføre udføres på frivillig basis og dermed på gæster og medlemmers eget ansvar.

Parkeringsregler

Parkering på pladsen er kun tilladt i forbindelse med af- og pålæsning. Der henvises i øvrigt til områdets offentlige parkeringspladser.
I Carlsberg Byen er der parkeringsafgifter der skal afholdes af alle inklusive medlemmer og gæster i Ottilias Have. Parkeringsafgift betales i p-automater placeret på området. Der udstedes ikke frie parkeringstilladelser.

Tid for indkørsel og frakørsel

Til Ottilias Have kan levering af varer og inventar ske med køretøj i hverdage mellem kl. 13-15 og lørdage og søndage kl. 8-9. Fjernelse af varer og inventar kan ligeledes foretages med køretøjer i disse tidsrum.

Transportmidler

Transport af varer og emballage inden for åbningstiderne må kun foretages med sækkevogn og truck. Opbevaring af transportmidler må udelukkende ske på de hertil indrettede /afmærkede områder, evt. mod betaling.

Musik/Radio etc.

Der kan kun afspilles musik i Ottilias Have efter skriftlig aftale med udlejer. I påkommende tilfælde SKAL gældende myndighedsregler overholdes.

Kæledyr

Medlemmer og gæster skal holde eventuelle kæledyr i snor eller bur. Kæledyr må ikke bevæge sig uden for Ottilias Haves område og må ikke på nogen måde kunne skræmme eller genere gæster og medlemmer i Ottilias Have. Manglende overholdelse medfører bortvisning.

Forebyggelse af brand

Der må ikke henkastes tændstikker, cigaretter, aske eller andet, der har været ild i, i en almindelig affaldsspand.
Levende lys eller åben ild må ikke anvendes i lejemålene, uden forudgående skriftlig aftale med udlejer.
Flugtveje må aldrig blokeres.
Slukningsudstyr må ikke blokeres.
Der må ikke foretages/udføres ”varmt arbejde” bl.a. svejsearbejde og andet arbejde, hvor der kan forekomme gnister/ild, uden forudgående skriftlig aftale med udlejer.
Der må kun opbevares og anvendes flaskegas efter skriftlig tilladelse hos udlejer.

Salgsarealernes indretning

Plantebedene skal indrettes og vedligeholdes som beskrevet i projektbeskrivelsen for Ottilias Have.

Regler for opbevaring af varer og emballage

Opbevaringen skal altid ske i henhold til gældende lovkrav samt retningslinjer udstukket af udlejer. Der må kun lageres varer på området som indgår i lejeaftalen.

Affaldshåndtering

Bortskaffelse af affald på pladsen er Ottilias Haves ansvar ansvar.
Affald, transportmateriale og øvrig emballage må ikke henstilles uden for havens område.
Udenfor åbningstiderne, skal alt affald være fjernet.
Regler for inventar/skiltning
Ved indretning af lejemålet skal de retningslinjer overholdes, som beskrives i lejekontrakten mellem Carlsberg Byen og Ottilias Have.

Skilte og lignende

Anbringelse af skilte, lysreklamer, rør/strømføring eller lignende på staden kan kun ske med udlejers forudgående skriftlige samtykke. Foreligger et sådan samtykke, skal lejer selv drage omsorg for at anbringelsen er i overensstemmelse med de offentlige myndigheders krav.
Ved fraflytning skal lejer fjerne installationerne og alle spor herefter, såfremt udlejer kræverdette. Tegninger skal godkendes af udlejer inden opsætning.

Markedsføring

Skal være i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Carlsberg Byen P/S og Ottilias Have.

God Tone for Alle

Medlemmer og gæster i Ottilias Have skal respektere hinanden og optræde hensynsfuldt over for hinanden og Carlsberg Byens øvrige lejere, brugere og aktører, således at Ottilias Have og dagligdagen i Carlsberg Byen kan fungere uforstyrret og uproblematisk. Dialogen bygger på åbenhed, tillid og respekt.