Referat af Ottilias Have generalforsamling den 23. april 2014

Dirigent: Tommy
Referent: Sine

Gennemgang af året og af budget.

Sidste år ved denne tid, var der ingenting på grunden. Alt hvad man kan se i haven er blevet bygget og er kommet til siden sidste år. Vi har pt. 30 plantekasser og 40 medlemmer. Stål er på vej til flere kasser og dermed til flere medlemmer. Vi har købt en togvogn, der er ved at blive restaureret til forsamlingshus og arbejdsplads. Vi har fået et anlæg til regnvandsopsamling – to tanke af 1000 liter. Vandet kan tømmes ned i en spand ved hanerne, så vi kan bruge løs af det opsamlede vand. Der er frugttræer og plantekasser til træer på vej ligesom vores drivhus og aquaponiske anlæg også er på vej. De kommer dog ikke til at stå færdige til sommer. Bierne har det godt, de producerede 47 kg honning sidste år, og vi kan igen i år se frem til at købe honning til medlemspris. Et bistade er rykket til Københavns Bymuseum, hvor vi har et samarbejde omkring formidling af bæredygtig by-natur til folkeskoleklasser fra Vesterbro. I samme ombæring har vi også et aquaponisk anlæg – ’det rullende væksthus’ – stående i bymuseets have.

Vi overholder budgettet, men der er ikke umiddelbart penge til overs til at lave ekstra ting i haven pt. Indtægterne fra medlemskontingenter bruges på drifter, herunder vand og senere strøm. Skal der laves projekter i haven, må vi finde nye midler til dette fx i mindre puljer som Vesterbro Lokaludvalg eller lignende. Budgettet blev godkendt.

Nyt fra grupperne

 • Hønsegruppe: Hønsehuset er færdigt, der mangler kun indmad og hønsegård. Hønsegården er allerede på vej og skulle ikke være så svær at få færdig. Vi diskuterede kort hvordan vi organiserer pasningen af hønsene, men den endelige beslutning om det bliver taget internt i udvalget. Hønseudvalget har fået ny tovholder: Nanna.
 • Undervisningsgruppe: Tovholder: Sine. Der har gennem efteråret og vinteren kørt et pilotprojekt indenfor undervisning under navnet “Ottilias Have for børn”. Der er bla. Blevet udviklet undervisningsmaterialer, der findes frit tilgængeligt på vores hjemmeside klik her for at se dem og flere skoler og institutioner på Vesterbro har været involveret. Pilotprojektet har fået gode evalueringer og “Ottilias Have for børn 2″ er på tegnebrættet og delvist finansieret, med midler fra hhv Friluftsrådet og Vesterbro lokalpulje. Vi har desuden indgået et samarbejde med en naturvejleder som har udviklet projektet “Københavnske Køkkenhaver”, som også er delvist finansieret.
 • Fundraisinggruppe: Tovholder: Sine. Vi har lige sendt en stor ansøgning til Nordeas nye pulje – ’det gode liv i byen’. Her har vi søgt om at få penge til at lave de sidste faciliteter i haven færdige og søgt penge til tre stillinger i haven, som skal arbejde med undervisning, social bæredygtighed og formidling/evaluering. Vi vil gerne løbende søge mindre puljer til specifikke del-projekter i haven. Gerne med hjælp fra initiativtagerne til de eventuelle nye projekter.
 • Bigruppe: Tovholder: Tommy. Bierne har det godt. Vores fire familier har alle overlevet vinteren. En enkelt familie bliver lånt ud til Københavns Bymuseum i forbindelse med deres udstilling: ’Byens Natur – Urbane Nature’, hvor Tommy skal undervise forskellige folkeskoleklasser fra Vesterbros skoler. Tommy spurgte ud i forsamlingen om flere vil være med i bigruppen. Ottilias Have får i løbet af sommeren endnu en bifamilie og et trugstade, således at Ottilias Have nu kommer til at passe fem bifamilier.
 • Eventgruppe: Tovholder: Sidse. Eventgruppen er ret ny, og søger engagerede der vil være med til for eksempel at arrangere fællesspisning eller arrangementer med foredrag, koncerter etc. Vi talte også om en mulig høstfest i august.
 • Havegruppe: Tovholder ??. Vi hørte ikke noget nyt fra havegruppen.
 • Aquaponigruppe: Tovholder: Erik. Erik fortalte om drivhuset, og hvor langt processen er med at få det færdigt. Drivhuset er tegnet i godt samarbejde med to arkitekter, og der er søgt og givet tilladelse af kommunen til at opføre drivhuset. Vi afventer priser fra forskellige smede på stålkonstruktionen, og kan ikke sige hvornår drivhuset vil stå færdigt i haven.
 • Social-gruppe: Tovholder: Tommy. Der arbejdes på kontakt til ældre borgere på primært Vesterbro, men Valby og Frederiksberg er også i spil. Vi har indgået samarbejde med Frivilligcentret på Lyrskovgade omkring engagement af ældre borgere i København. Værestedet i Lyrskovgade har fået bede, hvor de vil dyrke grøntsager til deres køkken. Samarbejde med Settlementet er aktivt.
 • Kompostgruppe: Tovholder: Isak. Der er etableret samarbejde med bryggerhestene på Carlsberg omkring at bruge deres møg og savsmuld. Vi bygger kompostkasser og har visioner omkring bokashi-kompostering, som gruppen vil søge midler til i fremtiden. Vi har kontakt til Humleby omkring indsamling af deres køkkenaffald til kompostering i Ottilias Have.

  Valg til bestyrelse og suppleanter

 • Kristian Skaarup er trådt ud af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem er Sidse Jønsson. Der blev valgt to suppleanter: Rikke Flintholm Vestergård og Allan Richardt Jensen.

  Eventuelt: 

 • Der blev enighed om at skaffe en fysisk ”tavle” til at dele informationer internt i haven. Sine går videre med dette.
 • Hjemmeside/kommunikation. Nyheder der skal på hjemmesiden skal sendes til Rikke, så lægger hun dem op på siden. Rikke lægger sin mailadresse op på siden her. Der er en underside for hver gruppe i haven. Send gerne lidt tekst og info om gruppen samt kontaktoplysninger på tovholder, så alle har mulighed for at orientere sig og kontakte gruppen hvis de vil være med.
 • Låseproblematikken. Sine finder en løsning så alle medlemmer har tilgang til haven og togvognen og alle vores redskaber.
 • Marianne vil gerne lave højproduktive rundbede fra Skotland.

Det var alt, vi ses i haven!