Vedtægter for Foreningen Ottilias Have

Vedtægter for Foreningen Ottilias Have
- ved stiftende generalforsamling d. 4/3-2013

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen Ottilias Have
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2 Formål
Stk. 1 Foreningens formål er:

a. at fremme og gøre de positive miljømæssige, kulturelle og sociale effekter ved community gardens (fælleshaver) i større bysamfund
som København tilgængelige for alle, herunder personer med særlige behov eller handicap, særligt udsatte grupper og byområder.

b. styrke københavnernes adgang til samt vidensopbygning indenfor områder som dyrkning af afgrøder, aquaponics og urban biavl.

c. foreningen kan tilbyde både folkeoplysende voksenundervisning, herunder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og
debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen, samt frivilligt folkeoplysende, idé- bestemt og
samfundsengagerende foreningsarbejde for alle aldersgrupper.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Medlemskab er åbent for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
Stk. 2 Som aktive medlemmer kan optages alle, der ønsker at deltage i foreningens virksomhed med stemmeret og som valgbare, når
de har betalt fuldt kontingent.
Stk. 3 Som passive medlemmer kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens formål uden stemmeret eller valgbarhed, mod at
betale et mindre kontingent.
Stk. 4 Man skal være medlem i foreningen, for at kunne leje jordlod. Bestyrelsen fastsætter pris og størrelse.
Stk. 5 Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Stk. 6 Bortset fra den stiftende generalforsamling kan kun opnås stemmeret og valgbarhed ved optagelse og betaling af fuldt kontingent
som aktivt medlem senest én måned før generalforsamlingen.
Stk. 7 Medlemskab kan suspenderes af bestyrelsen med omgående virkning på grund af manglende overholdelse af foreningens
vedtægter og beslutninger ind til førstkommende generalforsamling, som træffer endelig afgørelse om eksklusion. § 4 Kontingent
Stk. 1 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af foreningens budget.
Stk. 2 Bestyrelsen træffer beslutning om eventuel deltagerbetaling og gebyrer i forbindelse med foreningens aktiviteter.
Stk. 3 Betaling af kontingent følger kalenderåret, og betales senest 31/12 hvert år.

§ 5 Organisation
Stk. 1 Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.
Stk. 2 Imellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens øverste ledelse.
Stk. 3 Bestyrelsen kan bemyndige og ansætte aktive medlemmer til varetagelse af opgaver i foreningens daglige drift.

§ 6 Ordinær generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med
angivelse af dagsorden ved annoncering på foreningens hjemmeside og gennem foreningens nyhedsbrev.
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, har betalt kontingent.
Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af op til 6 bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter
10.Valg af revisor
11. Eventuelt

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den
måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved
håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået
flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af
medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 8 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af op til 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges tre medlemmer.
Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer
konstituere sig med minimum næstformand og kasserer.
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af
afgrænsede opgaver.
Stk. 5 Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse
af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for
formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 9 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger ikke kalenderåret, men afsluttes og startes ved generalforsamlingen der afholdes en gang om
året.
Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.§ 11 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 12 Opløsning
Stk. 1 Både vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræver et flertal på mindst
to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to generalforsamlinger med mindst to og højst fem ugers
mellemrum.
Stk. 2 Ved opløsning af foreningen skal eventuel overskydende formue efter tilbagebetaling af uforbrugte støttemidler til tilskudsgivere, der kræver det, tildeles tilsvarende almennyttige formål efter den afsluttende generalforsamlings beslutning.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i København den 4. marts 2013:

Dirigent: Erik Wulf-Steen

Bestyrelse
formand: Tommy Flood
kasserer : Sine Sørensen
næstformand: Anna Paramonova
bestyrelsesmedlem: Kristian Skaarup
bestyrelsesmedlem: Erik Wulf-Steen